تمامی پروژه های نظارتی به تفکیک استان

نظارت بر ایمن سازی روستاهای باوکی، گل زرد، گلبهار و خم علیا شهرستان الیگودرز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان
نظارت بر ایمن سازی روستای گل زرد شهرستان الیگودرز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان
نظارت بر ایمن سازی روستای گلبهار شیخ میری شهرستان الیگودرز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان
نظارت بر ایمن سازی روستای خم علیا شهرستان الیگودرز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان
نظارت بر پروژه های طرح تفضیلی روستاهای استان کردستان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

نظارت بر ایمن سازی تقاطع شهید زارعی شهرستان همدان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
نظارت بر بهسازی قطعه 2 مسیر گردشگری سد اکباتان شهرستان همدان به طول 3 کیلومتر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
نظارت بر تعریض جاده بین آب انبار- راهجرد شهرستان همدان به طول 2 کیلومتر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

نظارت راه روستایی سرسنگویه منطقه بلورد سیرجان به طول 3 کیلومتر اداره کل امور عشایر کرمان
نظارت راه روستایی چاه دراز شهرستان سیرجان به طول 4 کیلومتر اداره کل امور عشایر کرمان

نظارت پل رودخانه ای تعل و گیلانه شهرستان ایوانغرب ( دو دهانه 20 متر) اداره کل امور عشایر ایلام