تقاطع های هم سطح

تقاطع های همسطح

طراحی و نظارت بر اجرای انواع تقاطع های همسطح و غیر همسطح

ابیاری

ابیاری

طراحی و نظارت سیستم های آبیاری و زهکشی

راه سازی

طراحی و نظارت بر اجرای انواع راه ها( آزادراه، بزرگراه، راه های اصلی و فرعی، راه های روستایی و معادن)

نقشه برداری

خدمات نقشه برداری

خدمات نقشه برداری و ژئودزی شامل GPS ، تهیه پلان های تاکئومتری و لیزر اسکنر در مقیاس های مختلف

تونل های بزرگ

اجرای تونل ها و ابنیه های فنی خاص

طراحی و نظارت بر اجرای تونل ها و ابنیه های فنی خاص

اجرای انواع ساختمان ها

طراحی و نظارت بر اجرای انواع ساختمان ها

پل های بزرگ

اجرای انواع پل های بزرگ

طراحی و نظارت بر اجرای انواع پل های بزرگ

نقشه های عمرانی

محاسبه احجام و تهیه نقشه ها

محاسبه احجام و تهیه نقشه های ازبیلت کلیه پروژه های عمرانی