اطلاعات پروژه

طراحی راه های روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ پروژه: 2017

وب سایت: www.razavi.rmto.ir

اشتراک: fbtwpr

فرآیند کار

شرح پروژه

طراحی راه های روستایی استان خراسان رضوی:

طراحی راه های روستایی شهرستان های کلات، درگز،قوچان و باخرز به طول 50 کیلومتر
طراحی راه روستایی ژرف شهرستان کلات به طول 10 کیلومتر
طراحی راه روستایی کریم آباد-سنگ دیوار شهرستان کلات به طول 3 کیلومتر
طراحی راه روستایی باغگاه-یرزار-مومن آباد به طول 10 کیلومتر
طراحی راه روستایی آبگرم-باغگاه شهرستان کلات یه طول 3 کیلومتر
طراحی راه روستایی قزلق شهرستان درگز به طول 10 کیلومتر
طراحی راه روستایی قلجق شهرستان درگز به طول 3/5 کیلومتر
طراحی راه روستایی محمد ولی بیگ به امان مرگاه به طول 1/5 کیلومتر
طراحی راه روستایی قره شاهرودی شهرستان قوچان به طول 2 کیلومتر
طراحی راه روستایی تنگل مزار-گرازی شهرستان باخرز به طول 4 کیلومتر
طراحی راه های روستایی شهرستان های بردسکن، تربت جام، تربت حیدریه، گناباد و فریمان به طول 43 کیلومتر
طراحی راه روستایی باسفر-امین آباد به طول 11 کیلومتر
طراحی راه روستایی حسین آباد قلعه سرخ شهرستان فریمان به طول 3 کیلومتر
طراحی راه روستایی فیروزکوه شهرستان اتربت جام به طول 6 کیلومتر
طراحی راه روستایی کاخک-بیناباج شهرستان گناباد به طول 7 کیلومتر
طراحی راه روستایی قزل قلعه-دزق به طول 3/5 کیلومتر
طراحی راه روستایی چوبین-کلاته مزینان شهرستان داورزن به طول 19 کیلومتر

مشخصات

به طول 250 کیلومتر

کارفرما

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی