اطلاعات پروژه

طراحی شهرستان نقده

پروژه قرارداد: 22 سپتامبر 2015

وب سایت: وجود ندارد

اشتراک: fbtwpr

فرآیند کار

شرح پروژه

طراحی پل محمدیه (یک هانه 15 متری) و پل جندالله شهرستان نقده ( سه دهانه 27 متری)
طراحی پل جندالله شهرستان نقده ( سه دهانه 27 متری)

مشخصات

6 دهانه 27 متری و یک دهانه 15 متری

کارفرما

شهرداری نقده