اطلاعات پروژه

طراحی راه روستایی استان ایلام

تاریخ پروژه: 2018

وب سایت: www.ashayer-ilam.ir

اشتراک: fbtwpr

فرآیند کار

شرح پروژه

طراحی راه های روستایی استان ایلام:

مطالعات راه روستایی برکت آباد-آب هندو شهر قهاوند به طول 13 کیلومتر
طراحی راه های عشایری شهرستان های استان ایلام به طول 100 کیلومتر
طراحی راه روستایی انجیر به گرازان شهرستان آبدانان به طول
طراحی راه روستایی کمانه کبود شهرستان ایلام به طول 4/2 کیلومتر
طراحی راه روستایی توه هل شهرستان ایلام به طول 5/7
طراحی راه روستایی گلال شهدا شهرستان ایلام به طول
طراحی راه روستایی توه سیه شهرستان ایوان به طول 5 کیلومتر
طراحی راه روستایی حرانمر به گردکانه شهرستان بدره به طول 6 کیلومتر
بهسازي و گابيون بندي زرانگوش شهرستان بدره
طراحی راه روستایی تخته نرم شهرستان دره شهر یه طول
طراحی راه روستایی مهواز و چناره شهرستان دره شهر به طول 10 کیلومتر
طراحی راه روستایی چم سرخ شهرستان دهلران به طول
بهسازي راه روستایی ميمه به سرميدان شهرستان دهلران به طول
طراحی راه روستایی بانكول شهرستان سیروان به طول 5/3
پل دسترسي به چاه كارزان شهرستان سیروان
بهسازي و شن ريزي جاده روستایی پياز اباد – بان بند شهرستان چرداول به طول 4/2 کیلومتر
طراحی راه روستایی قلاجه شهرستان چرداول به طول 2/5 کیلومتر
طراحی راه روستایی تیمه وزیتون بطول شهرستان مهران به طول 5 کیلومتر
طراحی راه روستایی كپريه شهرستان مهران به طول 4/7 کیلومتر
طراحی راه روستایی گزيوم و بان سورين شهرستان مهران به طول 4/5 کیلومتر
طراحی راه روستایی زميه شهرستان ملکشاهی به طول 2/5 کیلومتر
طراحی راه روستایی ورگر به كريندشت و سرچيت شهرستان ملکشاهی به طول
طراحی راه روستایی چمز شهرستان ملکشاهی به طول

مشخصات

به طول 200 کیلومتر

کارفرما

اداره کل امور عشایر ایلام