اطلاعات پروژه

طراحی تقاطع همسطح مجتمع خدماتی رفاهی گیتی گستر آفتاب

تاریخ پروژه: 2018

وب سایت: وجود ندارد

اشتراک: fbtwpr

فرآیند کار

شرح پروژه

طراحی تقاطع همسطح مجتمع خدماتی رفاهی گیتی گستر آفتاب

مشخصات

به طول 2 کیلومتر

کارفرما

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی