اطلاعات پروژه

طراحی راه های روستایی استان کرمانشاه

پروژه قرارداد: 22 سپتامبر 2018

وب سایت: www.kermanshah.mrud.ir

اشتراک: fbtwpr

فرآیند کار

شرح پروژه

طراحی راه روستایی میان تنگ منصوری و سربکوه شهرستان اسلام آباد غرب به طول 12 کیلومتر
طراحی راه روستایی سربکوه شهرستان اسلام آباد غرب به طول 8 کیلومتر

مشخصات

به طول 20 کیلومتر

کارفرما

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه