اطلاعات پروژه

طراحی راه های روستایی و پل

پروژه قرارداد: 22 سپتامبر 2018

وب سایت: www.ashayeri.kr.ir

اشتراک: fbtwpr

فرآیند کار

شرح پروژه

طراحی راه های روستایی و طراحی پل های استان کرمان:

طراحی راه روستایی بادمشک شهرستان بم به طول 3 کیلومتر
طراحی پل رودخانه ای بنکوئیه شهرستان بردسیر ( یک دهانه 17 متری)
طراحی پل رودخانه ای لاریگی شهرستان شهربابک ( دو دهانه 15 متری و یک دهانه 7 متری)
طراحی پل رودخانه ای توران شهرستان شهربابک ( یک دهانه 15 متری)

طراحی راه روستایی چاه دراز شهرستان سیرجان به طول 4 کیلومتر
طراحی راه روستایی سرسنگویه منطقه بلورد سیرجان به طول 10 کیلومتر

مشخصات

به طول 20 کیلومتر و چندین دهانه 17 متری

کارفرما

اداره کل امور عشایر کرمان