انواع بهسازی راه ها بر اساس نشریه 412:

بهسازي نوع 1: این نوع بهسازي در مواردي استفاده میشود که محور مورد مطالعه داراي ترافیک روان و سطح سرویس مناسب در دوره بهره برداري است و مشخصات مناسب هندسی دارد. ابنیه فنی موجود مورد تأیید است و یا حداکثر نیازمند عملیات تعمیر و نگهداري دوره اي دارد. روسازي به علت ازدیاد تردد وسایل نقلیه به خصوص وسایل نقلیه سنگین نیاز به تقویت دارد. هرگاه شاخص هاي ایمنی مورد قبول نباشد، باید مطالعات ایمنی راه صورت گیرد.

بهسازي نوع 1/1: این نوع بهسازي در مواردي استفاده میشود که احداث ابنیه فنی جدید و یا مقاوم سازي ابنیه

فنی موجود در محور مورد نظر باشد و به طور اصولی به منظور تکمیل بهسازي نوع 1 و یا عملیات تعمیر و نگهداري بصورت ترکیبی استفاده میگردد.

بهسازي نوع 2: این نوع بهسازي در مواردي استفاده میشود که محور مورد مطالعه داراي ترافیک روان، سطح سرویس مناسب، شاخصهاي ایمنی مورد قبول و مشخصات هندسی به طور نسبی قابل قبول است ولی ارتقاي مشخصات هندسی مسیر مانند اصلاح قوسها، احداث واریانت ها، احداث ابنیه فنی جدید علاوه بر عملیات تعمیر و نگهداري را نیاز دارد.

بهسازي نوع 2 + مطالعات ایمنی راه: این نوع بهسازي شامل محورهایی میشود که علاوه بر نیازهاي بهسازي نوع 2 به علت مسائل ایمنی و نقاط حادثه خیز نیازمند مطالعات ایمنی راه باشد.

بهسازي نوع 3: این نوع بهسازي شامل محورهایی میشود که تردد در طول دوره بهره برداري رو به ازدیاد است و براي تأمین سطح سرویس مطلوب، نیازمند تعریض راه(تعریض تا عرض 13 متر  راه اصلی عریض و یا اضافه نمودن خط عبور در فراز و نشیبهاي تند براي وسایل نقلیه سنگین) ، ایجاد ابنیه فنی جدید، مطالعات ایمنی و عملیات تعمیر و نگهداري خواهد بود و محورهاي مورد مطالعه در این نوع بهسازي، داراي مشخصات هندسی به طور نسبی مناسب است و واریانتها و اصلاح مسیر به صورت موضعی و تنها در محل قوسها انجام میشود.

بهسازي نوع 4: این نوع بهسازي در راههایی مورد استفاده قرار میگیرد که ترافیک در دوره بهره برداري رو به ازدیاد است و براي تأمین سطح سرویس مطلوب، نیازمند تعریض راه به صورت اضافه شدن دو خط عبور در مجاورت و در حریم راه موجود خواهد بود. تعریض راه ممکن است از دو طرف راه موجود و یا یک طرف انجام شود و یا اینکه دو خط عبور جداگانه در مجاورت و در حریم راه موجود اجرا گردد. در این مطالعات، احداث ابنیه فنی جدید، خدمات ایمنی راه علاوه بر عملیات تعمیر و نگهداري پیش بینی گردیده است.

بهسازي نوع 5: این نوع بهسازي در خصوص راههایی مورد استفاده قرار میگیرد که ترافیک آن در دوره بهره برداري رو به ازدیاد است و براي تأمین سطح سرویس مطلوب، نیازمند تعریض راه به صورت اضافه شدن حداقل دو خط عبور از دو طرف و یا دو خط عبور از یک طرف و یا دو خط عبور مجزا از راه موجود(در حریم و خارج از حریم راه) و یا در شرایط خاص به علت عدم امکان استفاده از راه موجود به صورت دو راه دو خطه جداگانه و یا راههاي چهار خطه جدید انجام پذیرد. اصلاح مسیر از نظر مشخصات هندسی مورد بررسی و در صورت نیاز اصلاحات هندسی لازم در محل قوسها و یا طراحی واریانتهاي جدید(حداکثر به طول 5 کیلومتر) و به طور کلی ارتقاي مشخصات فنی راه در مطالعات باید تأمین گردد. همچنین در صورت نیاز، تعریض تا سه خط عبور در هر جهت قابل افزایش است. در این مطالعات، احداث ابنیه فنی جدید، مطالعات ایمنی علاوه بر عملیات تعمیر و نگهداري پیش بینی گردیده است.