ردیف نام و نام خانوادگی عنوان مقاله
1 وریا رحمانی The effect of road safety audit parameters on rural road safety
ارائه مدل شاخص ایمنی راه بر اساس پارامتر های ممیزی ایمنی راه
مدل اولویت بندی ایمنی قطعات راه براساس داده های مطالعات میدانی
2 سید امیر حسینی Impact Of Using Low Impact Development Tools in Changing Runoff(Case Study: Hamedan Town of Beheshti)
Simulating Rainfall-Runoff with ANN & HEC-HMS and evaluate them
Income on The Environmental Impact of The Dam
Impact of Development on The Volume of Urban Flood by SWMM
Urban Flood Control Using Low Impact Development Method
Effects of Low-impact Development of Infiltration and Storage Facilities on Urban Runoff Management in City of Sanandaj DOI
3 شیلان قطبی روش جستجوی زیگزاگ برای مسائل مکان یابی -تخصیص دو هدفه
Model calibration methods for mean-variance facility location-allocation problems
4 ستاره شیخ الاسلامی الگوریتمی جدید جهت آشکارسازی کشتی های شناور به کمک روش ویولاجونز