نرم افزار طراحی دیوار خاک-سیمان Exon-SCW   

این نرم افزار نخستین بار برای طراحی دیوار خاک-سیمان عوارضی آزادراه تهران-شمال توسط اعضای این مشاور طراحی گردید. قابلیت های مدلسازی، آنالیز و طراحی این نرم افزار عبارتند از:

1-قابلیت تغییر عرض، ارتفاع و شیب های کناره دیوار

2-قابلیت طراحی با وجود و یا عدم وجود کلید برشی

3- قابلیت در نظر گرفتن انواع بارها

4-قابلیت تعیین ضرایب کنترل واژگونی، کنترل لغزش و کنترل ضرفیت باربری

5-قابلیت تعیین تنش های فشاری، کششی و برشی در دیوار

6-قابلیت تعیین میزان نشست آنی و نشست تحکیم

7-قابلیت خروجی دفترچه محاسبات جهت ارائه به صورت گام به گام