ایمن سازی نقطه حادثه خیز عین الکش

بازرسي ايمني راه در كليه مراحل طراحي، ساخت و بهره برداري راهها قابل انجام مي باشد. كه با توجه به فازهاي مطالعه و اجراي پروژه هاي راهسازي در نظام فني و اجرايي پروژه هاي عمراني كشور، مراحل شش گانه ذيل براي بازرسي ايمني راه در كشور رسميت دارد: مرحله ۱: بازرسي مطالعات امكان سنجي ( […]