نو آوری های اکسون راه تاپ

تیم طراحی ابنیه فنی مهندسین مشاور اکسون راه با تکیه بر دانش فنی و نرم افزار های به روز و تجارب این مشاور در طراحی و اجرای پروژه های متنوع، تمامی الملن های سازه را با هم مدلسازی می نمایند تا رفتار تمامی اعضا بر یکدیگر به درستی مدلسازی و مشاهده شود. در طراحی پل گیلانه شهرستان ایوان علاوه بر مدلسازی معمول پل، سر شمع و شمع ها نیز مدل گردید وبر اساس اطلاعات موجود سختی خاک به صورت دقیقی محاسبه و مدل گردید.