انواع بهسازی راه

انواع بهسازی راه ها بر اساس نشریه 412: بهسازي نوع 1: این نوع بهسازي در مواردي استفاده میشود که محور مورد مطالعه داراي ترافیک روان و سطح سرویس مناسب در دوره بهره برداري است و مشخصات مناسب هندسی دارد. ابنیه فنی موجود مورد تأیید است و یا حداکثر نیازمند عملیات تعمیر و نگهداري دوره اي […]