نرم افزار تهیه نقاط میخکوبی

میخکوبی در واقع پیاده کردن نقاط کلیدی مسیر بر روی زمین و برداشت ارتفاعی دقیق این نقاط و اعمال آن در نقشه های نهایی است. محل اتصال المان های تشکیل دهنده پلان مسیر (تانژانت، اسپیرال و قوس)، محل تغییر شیب های طولی مسیر، محل ابنیه های فنی، محل های خاکبرداری و خاکریزی عمده، محل تقاطع […]

نرم افزار طراحی دیوار خاک-سیمان Soil-Cement

نرم افزار طراحی دیوار خاک-سیمان Exon-SCW    این نرم افزار نخستین بار برای طراحی دیوار خاک-سیمان عوارضی آزادراه تهران-شمال توسط اعضای این مشاور طراحی گردید. قابلیت های مدلسازی، آنالیز و طراحی این نرم افزار عبارتند از: 1-قابلیت تغییر عرض، ارتفاع و شیب های کناره دیوار 2-قابلیت طراحی با وجود و یا عدم وجود کلید برشی 3- […]